XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informujemy, że dnia 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w strażnicy OSP

Informujemy, że dnia 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Buku, przy ul. Grodziskiej 13, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 sierpnia 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Uchwała Nr SO.-0953/18/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za pierwsze półrocze 2018 r.
3/ Przedstawienie informacji złożonych przez podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h.ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4/ Informacja z pracy Rady Miasta i Gminy Buk podczas VII kadencji.
5/ Sprawozdania komisji Rady za 2018 rok .

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/Określenie na terenie miasta i gminy Buk wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
2/ Opłata targowa w roku 2019.
3/ Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
4/ Wprowadzenie na terenie miasta i gminy Buk zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 r.
5/ Zmiana uchwały Nr XIV/94/2015 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.
6/ Uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Buk.
7/ Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać projekty uchwał zgłaszane w drodze inicjatywy obywatelskiej.
8/ Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Buk.
9/ Wymagania , jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Buk.
10/ Konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie.
11/ Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Buk.
12/ Wyznaczenie aglomeracji Niepruszewo.
13/ Sprzedaż w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na rzecz ENEA OPERATOR Spółka z o.o. w Poznaniu.
14/ Emisja obligacji.
15/ Zmiana uchwały Nr XLIII/315/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
16/ Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
17/ Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
18/ Zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk w 2018 roku na koniec kadencji.
19/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok.
20/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2025 .

IV. Wolne głosy i zapytania.

V. Interpelacje i wnioski radnych.

VI. Oświadczenia radnych.

VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII. Komunikaty.

IX. Zakończenie.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie