XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w strażnicy OSP

Informujemy, że dnia 28 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w strażnicy OSP w Buku, przy ul. Grodziskiej 13, odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XLVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 21 czerwca 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2/ Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.302.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2018 r. orzekające nieważność uchwały Nr XLV/331/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Buk.
3/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2014-2017.
4/ Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk z realizacji obowiązku wynikającego z art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
5/ Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk z realizacji uchwały Nr XLIV/273/2009 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
2/ Zmiana uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Buk.
3/ Nadanie imienia strzelnicy w Buku.
4/ Zmiana uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Buk, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5/ Zasady i tryb postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i sposobu jej rozliczania.
6/ Zmiana uchwały Nr XXIX/195/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
7/ Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Buk” ks. Prałatowi Andrzejowi Szczepaniakowi.
8/ nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Buk” Panu Janowi Brękowi.
9/ nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Buk” Panu Czesławowi Pakule.
10/ nadanie tytułu „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Buk” Panu Lechowi Kaźmierczakowi.
11/ Zmiana Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2018 rok.
12/ Zmiana Uchwały Nr XL/285/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2025 .

IV. Wolne głosy i zapytania.

V. Interpelacje i wnioski radnych .

VI. Oświadczenia radnych.

VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII. Komunikaty.

IX. Zakończenie.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie