II sesja Rady Miasta i Gminy Buk VIII kadencji

II sesja Rady Miasta i  Gminy Buk VIII kadencji

Informujemy, że dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali Miejskiej

Informujemy, że dnia 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku, przy ul. Mury 5, odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I/ Sprawy organizacyjne.
1/Otwarcie II sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 21 listopada 2018 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie informacji z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III/ Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Powołanie stałych komisji rady, składów osobowych komisji oraz przedmiot działania każdej komisji.
2/ Powołanie Komisji Rewizyjnej:
– zgłaszanie się radnych do składu komisji,
– zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji,
– wybór przewodniczącego komisji,
– podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji.
3/ Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
– zgłaszanie się radnych do składu komisji,
– zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji,
– wybór przewodniczącego komisji,
– podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji.
4/ Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk do dokonywania czynności związanych z określeniem terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego podczas podróży służbowej przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk.
5/ Przyjęcie do realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będącymi podmiotami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, posiadającymi osobowość prawną, w tym stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
6/ Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Buk a Gminą Stęszew w zakresie dowożenia uczniów.
7/ Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8/ Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
9/ Nadanie Statutu Sołectwu Cieśle.
10/ Nadanie Statutu Sołectwu Dakowy Suche.
11/ Nadanie Statutu Sołectwu Dobieżyn.
12/ Nadanie Statutu Sołectwu Dobra-Sznyfin.
13/ Nadanie Statutu Sołectwu Kalwy.
14/ Nadanie Statutu Sołectwu Niepruszewo.
15/ Nadanie Statutu Sołectwu Otusz.
16/ Nadanie Statutu Sołectwu Pawłówko-Wiktorowo.
17/ Nadanie Statutu Sołectwu Szewce.
18/ Nadanie Statutu Sołectwu Wielka Wieś.
19/ Nadanie Statutu Sołectwu Wysoczka-Żegowo-Wygoda.
20/ Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonania zadań izby wytrzeźwień.
21/ Przyjęcie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Sali Miejskiej będącej własnością Miasta i Gminy Buk.
22/ Ustalenie wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta i Gminy Buk.
23/ Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

IV. Wolne głosy i zapytania.

V. Wnioski i interpelacje radnych.

VI. Oświadczenia radnych.

VII. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VIII. Komunikaty.

IX. Zakończenie.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie